ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Treasury Stocks

  หุ้นทุนซื้อคืน (หุ้นคงคลัง)
 • หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิและลักษณะเทียบเท่าหุ้นสามัญของกิจการ ซึ่งกิจการหรือบริษัทย่อยของกิจการได้ซื้อคืนกลับมาจากผู้ถือหุ้น 
  หุ้นทุนซื้อคืนนี้ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ของกิจการ แต่เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผู้ถือหุ้นในสินทรัพย์ของกิจการ ปริมาณการซื้อขายจะใช้ผลรวมของทุกกระดาน คือ 
  Main, Foreign, Odd Lot, Big Lot และรวมค่าในช่วง Off-hour ด้วย

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...