ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Trading Sign

  การขึ้นเครื่องหมาย
 • การขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือเครื่องหมายที่แสดงการห้ามหรือการให้ผู้ลงทุนพึงระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์นั้นๆ และเครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหลักทรัพย์นั้นๆ ซึ่งแบ่งประเภทและความหมายของเครื่องหมายได้ดังนี้

  เครื่องหมายที่แสดงการห้ามหรือการให้ผู้ลงทุนระวังในประเด็นต่างๆ 
  - CM (Call Market) ดู Call Market (CM)
  - NC (Non-Compliance) ดู Non-Compliance NP (Notice Pending) ดู Notice Pending
  - NR (Notice Received) ดู Notice Received
  - H (Trading Halt) ดู Halt Trading
  - SP (Trading Suspension) ดู Suspension
  - ST (Stabilization) ดู Stabilization

  เครื่องหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ 
  - XD (Excluding – Dividend) ดู Excluding – Dividend
  - XW (Excluding – Warrant) ดู Excluding – Warrant
  - XS (Excluding – Short Term Warrant) ดู Excluding – Short Term Warrant
  - XR (Excluding – Rights) ดู Excluding – Rights
  - XT (Excluding – Rights) ดู Excluding – Transferable Subscription Rights
  - XI (Excluding – Rights) ดู Excluding – Interest
  - XP (Excluding – Rights) ดู Excluding – Principal
  - XA (Excluding – All) ดู Excluding – All

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...