ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Takeover

  การครอบงำกิจการ
 • หมายถึง การที่บุคคลหรือนิติบุคคลใดเข้าไปถือหุ้นในบริษัทเพื่อให้ได้สัดส่วนการถือหุ้นมากพอที่จะมีอำนาจควบคุมการบริหารงานของกิจการนั้น โดยจะต้องมีการจัดทำ
  คำเสนอซื้อ และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

  1. การครอบงำกิจการอย่างเป็นมิตร (Friendly Takeover) เป็นการเข้าถือหุ้นของกิจการเป้าหมายโดยผ่านกระบวนการเจรจา และได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น
  ทั้งสองฝ่าย 

  2. การครอบงำกิจการอย่างไม่เป็นมิตร (Hostile Takeover) เป็นการเข้าถือหุ้นของกิจการเป้าหมาย โดยฝ่ายผู้ถูกครอบงำมิได้เห็นชอบและยินยอม ทั้งสองฝ่ายอาจมีการแข่งกันจัดทำคำเสนอซื้อหุ้นต่อผู้ถือหุ้นทั่วไป (Tender Offer) เพื่อแย่งชิงความเป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของกิจการเป้าหมาย


  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...