ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Stock Price Index

  ดัชนีราคาหลักทรัพย์
 • ผู้ลงทุนสามารถติดตามภาพรวมความเคลื่อนไหวของระดับราคาซื้อขายหลักทรัพย์ได้จากดัชนีราคาหุ้นต่างๆ โดยดัชนีต่างๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในตลาดหลักทรัพย์ไทย เป็นดัชนีราคาหุ้นชนิดถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตลาด (Market Capitalization Weighted Index) ที่คำนวณโดยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในวันปัจจุบัน (Current Market Value) กับมูลค่าตลาดรวมของหลักทรัพย์ในวันฐาน (Base Market Value) ซึ่งมีค่าของดัชนีในวันฐานเท่ากับ 100 (ยกเว้น SET50 Index และ SET100 Index ที่มีค่าดัชนีในวันฐานเท่ากับ 1,000) สำหรับสูตรการคำนวณดัชนีมีดังนี้

                                                     ดัชนีราคาหุ้น    =

   

  มูลค่าตลาดรวม ณ วันปัจจุบัน (Current Market Value) x 100
         มูลค่าตลาดรวม ณ วันฐาน (Base Market Value)

     ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...