ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Stock Options

  ออปชั่นที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัว
 • เป็น Options ที่ให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อหรือขายหุ้นสามัญกับผู้ขาย Options ออปชั่นที่อ้างอิงกับหุ้นรายตัวนี้จะต้องระบุว่าให้สิทธิซื้อ หรือขายหุ้นสามัญบริษัทใด จำนวนเท่าใด ณ ราคาเท่าใด อายุของออปชั่นสิ้นสุดเดือนใดห้ผู้ถือใช้สิทธิได้ทุกวันหรือเฉพาะในวันที่ออปชั่นหมดอายุ และให้ส่งมอบอย่างไรเมื่อมีการใช้สิทธิ ด้วยการซื้อขาย Stock Options ผู้ลงทุนจะมี ช่องทางลงทุนที่หลากหลายให้เลือกมากขึ้น ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับหุ้นสามัญที่มี Stock Options ไม่ว่าจะในแง่ทำธุรกิจหลักทรัพย์ หรือการลงทุนมีเครื่องมือที่จะป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหุ้นสามัญตัวนั้น Stock Options ประเภท call (ประเภทให้สิทธิผู้ถือที่จะซื้อ) ของหุ้นใดมีลักษณะใกล้เคียงกับ Warrants ของหุ้นนั้นอย่างมาก จะแตกต่างกันตรงที่ Stock Options มีอายุไม่เกิน 1 ปี และใครจะเป็นผู้ออกก็ได้ แต่ Warrants จะมีบริษัทผู้ออก
  หุ้นสามัญนั้นเท่านั้นที่เป็นผู้ออกได้ และการใช้สิทธิ Stock Options ไม่ก่อให้เกิดหุ้นใหม่ แต่การใช้สิทธิของ Warrants จะทำให้เกิดหุ้นใหม่

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...