ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Stock Losers

    จำนวนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางลบ
  • แสดงจำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางลบ

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...