ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Stock Index Options

  ออปชั่นที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหุ้น
 • เป็น Options ที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะซื้อหรือขายดัชนีราคาหุ้นตามราคาใช้สิทธิ โดย Stock Index Options จะมีการระบุลักษณะต่างๆ ของสัญญา เช่น ดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง (เช่น SET50 หรือ Dow Jones) มูลค่าตัวคูณที่ใช้แปลงค่า 1 หน่วยดัชนีเป็นจำนวนเงิน ระดับดัชนีที่ถือเป็นราคาให้ใช้สิทธิ (Exercise Price) เดือนหมดอายุของสัญญา (มักกำหนดเดือนปัจจุบันและเดือนถัดไปต่อเนื่องกัน 3 ถึง 4 เดือน หรือเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส เป็นต้น) เงื่อนไขและวิธีในการใช้สิทธิ โดยเมื่อมีการใช้สิทธิ จะใช้วิธีการชำระราคาเป็นเงินสดตามผลต่างของระดับราคาใช้สิทธิกับระดับดัชนีที่ ใช้อ้างอิง ณ วันใช้สิทธิ

  Stock Index Options เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และเกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์นิยมใช้ปกป้องความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้การให้ซื้อขาย Stock Index Options ยังเป็นการเพิ่มช่องทางทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นโดยรวมได้หลายทิศทาง

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...