ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Stock Index Futures

  สัญญาฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับดัชนีราคาหุ้น
 • สัญญาฟิวเจอร์สที่มีดัชนีราคาหุ้นเป็นสินทรัพย์อ้างอิง เนื่องจากดัชนีราคาหุ้นเป็นตัวเลขซึ่งไม่สามารถส่งมอบกันได้ จึงต้องใช้วิธีการชำระราคาเป็นเงินสด (Cash Settlement) แทนการส่งมอบสินค้ากันจริงๆ Stock Index Futures จะต้องระบุดัชนีราคาหุ้นที่ใช้อ้างอิง (เช่น SET50 หรือ Dow Jones) มูลค่าตัวคูณที่ใช้แปลงค่า 
  1 หน่วยดัชนีเป็นจำนวนเงิน (เช่น ตัวคูณของ S&P 500 Futures เท่ากับ $500 เป็นต้น) เดือนกำหนดส่งมอบ (มักกำหนดเป็นเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส คือ มี.ค., มิ.ย., ก.ย., และ ธ.ค.)

  Stock Index Futures เป็นเครื่องมือที่ผู้ลงทุนในตลาดทุน (ทั้งบุคคลธรรมดาและสถาบัน) และผู้ทำธุรกิจหลักทรัพย์ใช้ปกป้องและบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของภาวะตลาดหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ลงทุนมีช่องทางลงทุนเพิ่มขึ้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...