ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Stock Gainers

    จำนวนหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางบวก
  • แสดงจำนวนหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีการซื้อขายในวันนั้นๆ และมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในทางบวก

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...