ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • SET Index

  ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • คำนวณโดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (ยกเว้นหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เกินกว่า 1 ปี) รวมถึงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้วันที่ 30 เมษายน 2518 เป็นวันฐาน เป็นดัชนีที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาโดยเฉลี่ยของหุ้นสามัญทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  ณ วันปัจจุบัน เมื่อเทียบกับวันฐาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาของหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูง จะมีอิทธิพลต่อความเคลื่อนไหวของ SET Index มากกว่าหุ้นที่มีมูลค่าตามราคาตลาดต่ำ

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...