ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Retirement Mutual Fund

    กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  • เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ ภาครัฐบาลให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออม และการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุที่มีคุณภาพ
     
    ผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกินปีละ 15% ของเงินได้ หรือไม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งนี้ ให้นับรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) หรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...