ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Refinance

    รีไฟแนนซ์
  • หมายถึง  “การเปลี่ยนเจ้าหนี้” ก็คือ การไถ่ถอนหนี้จากสถาบันการเงินเดิมเพื่อมาขอกู้จากสถาบันการเงินอีกแห่งหนึ่งแทน ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ในการรีไฟแนนซ์ ก็คือ สถาบันการเงินแห่งใหม่เสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า หรือมีเงื่อนไขที่จูงใจกว่าสถาบันการเงินเดิม

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...