ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Quiet Period

  ช่วงห้ามเผยแพร่ข้อมูล
 • เป็นช่วงเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดห้ามบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียนหลักทรัพย์ (รวมถึงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นแกนนำของบริษัทดังกล่าว) เปิดเผยข้อเท็จจริงใดๆ ที่มิได้ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นในร่างหนังสือชี้ชวนและในเอกสารใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ช่วงห้ามเผยแพร่ข้อมูลนี้ เริ่มนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอให้รับหลักทรัพย์จนถึงวันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหลักทรัพย์นั้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...