ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Put Through

  วิธีซื้อขายแบบแจ้งรายการเข้าสู่ระบบ
 • เป็นวิธีซื้อขายหลักทรัพย์แบบหนึ่งที่ใช้ในระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ซื้อกับบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้าผู้ขาย 
  ทำการตกลงซื้อขายหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทนายหน้าผู้ขายก็จะบันทึกรายการซื้อขาย (Put Through: PT) เข้ามาในระบบการซื้อขาย และเมื่อบริษัทนายหน้าผู้ซื้อได้รับรองรายการซื้อขายดังกล่าวในระบบการซื้อขายแล้ว ก็จะถือว่ารายการซื้อขายนั้นมีผลโดยสมบูรณ์

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...