ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Public Offering

    การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชน
  • การที่บริษัทมหาชนจำกัดนำหลักทรัพย์เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อระดมเงินทุนไปขยายกิจการ และเพื่อกระจายการถือครองหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชน การเสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนต้องกระทำผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นผู้ประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) รวมทั้งต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการก.ล.ต. และต้องจัดทำหนังสือชี้ชวนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...