ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Prospectus

  หนังสือชี้ชวน
 • เอกสารที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทั่วไปต้องจัดทำขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทหรือกองทุนรวม และการเสนอขายหลักทรัพย์ให้ผู้ลงทุนทราบ โดยหนังสือชี้ชวนจะต้องแสดงข้อมูลลักษณะธุรกิจของบริษัทหรือกองทุนรวม โครงการในอนาคต การบริหารงาน ผู้บริหารของบริษัท 
  แผนการลงทุน (กรณีกองทุนรวม) ข้อมูลทางการเงิน ผลประกอบการในอดีตและที่คาดการณ์ว่าจะเป็นไปได้ในอนาคต ปัจจัยความเสี่ยง รายการระหว่างกัน ประเภทของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย จำนวน มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย และวันเวลาที่ให้จองซื้อหลักทรัพย์

  ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนมีความสำคัญต่อผู้ลงทุนสำหรับใช้ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์นั้น ทั้งนี้ ร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก่อนจัดทำเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไป

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...