ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Price Spead

  ช่วงราคา
 • หมายถึง การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ สำหรับการเสนอซื้อและเสนอขายบนกระดานหลักและกระดานหน่วยย่อย โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดช่วงราคาตามระดับราคาของแต่ละหลักทรัพย์ไว้ ดังนี้
   

                       ระดับราคา                

  ช่วงราคา (เริ่มใช้ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2552 เป็นต้นไป)

                                    ต่ำกว่า 2 บาท

                                        0.01 บาท                                  
          ตั้งแต่ 2 บาท แต่ต่ำกว่า 5 บาท

                                        0.02 บาท                                  

       ตั้งแต่ 5 บาท แต่ต่ำกว่า 10 บาท 

                                        0.05 บาท                                  

      ตั้งแต่ 10 บาท แต่ต่ำกว่า 25 บาท

                                        0.10 บาท                                  

    ตั้งแต่ 25 บาท แต่ต่ำกว่า 100 บาท

                                        0.25 บาท                                  

  ตั้งแต่ 100 บาท แต่ต่ำกว่า 200 บาท

                                        0.50 บาท                                  

  ตั้งแต่ 200 บาท แต่ต่ำกว่า 400 บาท

                                        1.00 บาท                                  

                        ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป

                                        2.00 บาท                                    ดังนั้น หากผู้ลงทุนต้องการเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใด ต้องดูราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของหลักทรัพย์นั้นด้วย เพื่อจะได้เสนอราคาซื้อขายได้ตรงตามช่วงราคา เช่น หลักทรัพย์ ก. มีราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายที่ 110 บาท ผู้ลงทุนจะต้องเสนอซื้อหรือเสนอขายเพิ่มขึ้นหรือลดลงจาก 110 บาท ครั้งละ 1 บาท เช่น 111 บาท หรือ 109 บาท เป็นต้น


  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...