ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Preferred Stock

  หุ้นบุริมสิทธิ
 • หลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่บริษัทออกจำหน่ายเพื่อเป็นการระดมเงินทุนมาดำเนินกิจการ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นสามัญ แต่จะมี
  สิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น ได้รับเงินปันผลในอัตราที่กำหนดไว้แน่นอนและก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะไม่ได้รับสิทธิลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...