ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • PE Ratio

    ราคาตลาดหารด้วยกำไรต่อหุ้น
  • ย่อมาจาก Price-Earnings Ratio นักลงทุนใช้ PE Ratio เป็นพื้นฐานซื้อหุ้นที่น่าสนใจ

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...