ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Options

  ออปชั๋น
 • ออปชั่น หมายถึง สัญญาระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่ายคือ ผู้ซื้อ และผู้ขาย โดยผู้ขายให้สิทธิกับผู้ซื้อที่จะทำการซื้อหรือขายสินค้าตามจำนวน ราคา และภายในระยะเวลาที่
  ระบุไว้ในสัญญา ออปชั่นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ออปชั่นที่ให้สิทธิกับผู้ซื้อออปชั่นในการ “ซื้อ” สินทรัพย์อ้างอิง เรียกว่า “คอลออปชั่น” (Call Option) ออปชั่นที่ให้สิทธิกับผู้ซื้อออปชั่นในการ “ขาย” สินทรัพย์อ้างอิงนั้นเรียกว่า “พุทออปชั่น” (Put Option) เพื่อแลกกับการได้สิทธิในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงนั้นมา ผู้ซื้อออปชั่นจะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งที่เรียกว่า “ค่าพรีเมี่ยม” (Premium) ให้กับผู้ขายออปชั่น โดยเมื่อตกลงซื้อขายออปชั่นกันแล้ว สิทธินั้นอยู่กับผู้ซื้อ ผู้ซื้อเลือกที่จะใช้สิทธิหรือไม่ก็ได้ แต่ผู้ขายออปชั่นนั้นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาเมื่อผู้ซื้อ เรียกร้องขอใช้สิทธิที่มีอยู่นั้น ราคาที่ผู้ซื้อสามารถใช้สิทธิซื้อหรือขายตามสัญญาออปชั่น เราเรียกว่า “ราคาใช้สิทธิ” (Exercise Price หรือ Strike Price)

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...