ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Opening Price

  ราคาเปิด
 • เป็นราคาหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้อขายรายการแรกของแต่ละวันทำการ เกิดจากการที่ระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวบรวมคำสั่งซื้อ/ขายหลักทรัพย์ทั้งหมดที่ส่งเข้ามาซื้อขายบนกระดานหลัก ในช่วงเช้าก่อนเปิดตลาด (Pre-opening) ตั้งแต่เวลา 9.30 น และทำการสุ่มเลือกเวลาเปิดตลาดในช่วงระหว่าง 9.55 - 10.00 น. 
  พร้อมทั้งคำนวณราคาเปิดของแต่ละหลักทรัพย์ตามหลักการ ดังนี้

  • ใช้ราคาที่ทำให้เกิดการซื้อขายได้ปริมาณมากที่สุด
  • ถ้ามีราคาตามข้อ 1 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาใกล้เคียงกับราคาซื้อขายในวันทำการก่อนหน้า
  • ถ้ามีราคาตามข้อ 2 มากกว่า 1 ราคา ให้ใช้ราคาที่สูงกว่าราคาดังกล่าว
  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...