ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Open-End Fund

    กองทุนเปิด
  • เป็นกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ไม่มีการ กำหนดขนาดและอายุของกองทุนที่แน่นอน โดยจะมีการออกหน่วยลงทุนใหม่เพื่อขายตลอดเวลาที่มีผู้ต้องการซื้อ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากผู้ถือที่ต้องการขายคืนด้วยราคาขายหน่วยลง ทุนออกใหม่และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน จะใช้มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) ต่อหน่วยลงทุนเป็นเกณฑ์

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...