ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Oil Fund

    กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
  • กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Fund) ตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 เพื่อให้รัฐใช้เป็นกลไกในการป้องกันภาวะการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศ
     
    อธิบายง่าย ๆ ก็คือ ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศผู้นำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง เราจึงไม่สามารถกำหนดราคาน้ำมันเองได้ ดังนั้น หากน้ำมันใน ตลาดโลกประสบภาวะขาดแคลน ทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น เราจะได้รับผลกระทบอย่างหนัก ด้วยเหตุนี้ หากกองทุนน้ำมันมีเงินสะสมไว้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เราจะสามารถนำเงินส่วนนี้มาชดเชยราคาน้ำมันได้ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อที่ประชาชนจะได้ไม่ต้องแบกรับภาระราคาน้ำมันมากเกินไป อีกทั้งยังบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วย

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...