ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Non Performing Group

  กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด
 • กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนที่จะย้ายกลับหมวดปกตินั้น 
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการตามมาตรการพิเศษกับบริษัทในกลุ่ม Non-Performing Group โดยงดเผยแพร่หลักทรัพย์ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (Non-Performing Group) ในฟังก์ชั่น ”ข้อมูล ณ ขณะเวลาซื้อขาย” ทุกฟังก์ชั่นที่มีการแสดงราคาของหลักทรัพย์ในกลุ่มดังกล่าว แต่ยังคงเผยแพร่ข่าวของบริษัทในกลุ่มนี้ตามปกติ เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ยังคงมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่นเดิม

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...