ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Non-Compliance

    เครื่องหมายเอ็นซี “NC”
  • หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...