ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Net Settlement

  การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิ
 • การชำระราคาหลักทรัพย์ในลักษณะที่บริษัทหลักทรัพย์นำค่าซื้อและค่าขายหลักทรัพย์เดียวกัน ในวันเดียวกัน ของผู้ลงทุนรายเดียวกัน มาหักลบกันเพื่อหายอดสุทธิ และ
  เมื่อถึงวันที่ 3 หลังจากการซื้อขาย (T+3) ผู้ลงทุนก็เพียงแต่ชำระส่วนต่างที่มูลค่าซื้อมากกว่ามูลค่าขายเท่านั้น หากมูลค่าขายมากกว่ามูลค่าซื้อ ผู้ลงทุนก็ได้รับเงินใน
  ส่วนต่างสุทธิดังกล่าวจากบริษัทหลักทรัพย์ การชำระค่าซื้อขายแบบยอดสุทธิช่วยให้ผู้ลงทุนไม่ต้องชำระเงินเต็มจำนวนยอดที่ซื้อทุกรายการ ทำให้ผู้ลงทุนมีสภาพคล่องมากขึ้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...