ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Market Value

    มูลค่าตลาด
  • มูลค่าหุ้น ณ ปัจจุบัน

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...