ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Market maker

  ผู้สร้างสภาพคล่อง
 • บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งให้มีการซื้อขายอย่างต่อเนื่อง ในการทำหน้าที่เป็น Market Maker 
  หลักทรัพย์ใด บริษัทหลักทรัพย์จะต้องส่งทั้งคำสั่งซื้อและคำสั่งขายหลักทรัพย์นั้นในขณะเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวจะสามารถกระทำได้เสมอ ทั้งนี้ ผู้ดูแลสภาพคล่องจะต้องไม่ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ที่ตนเป็นผู้ดูแลอยู่เพื่อบัญชีบริษัทในระยะเวลาที่ตลาดหักทรัพย์ฯ กำหนดด้วย

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...