ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Margin Account

  บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โดยวางหลักประกัน
 • บัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยการกู้ยืมเงินจากบริษัทหลักทรัพย์ และ/หรือ เพื่อการขายชอร์ต (Short Sell) ในการเปิดบัญชี Margin Account ลูกค้าจะต้องนำเงินหรือหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งมาวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นหลักประกัน โดยมูลค่าของหลักประกันที่นำมาวาง
  เมื่อเทียบกับวงเงินที่จะซื้อหุ้นหรือที่จะขายชอร์ต ต้องไม่ต่ำกว่าอัตราหลักประกันเริ่มต้น (Initial Margin Rate) ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...