ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Manipulation

    การปั่นหุ้น
  • เป็นการซื้อขายหลักทรัพย์ใดๆ โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เพื่อสร้างสภาพการซื้อขายให้ผิดไปจากภาวะที่เป็นจริง โดยเจตนาให้ผู้อื่นซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยความเข้าใจผิด การปั่นหุ้นถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...