ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Listed Companies

  บริษัทจดทะเบียน
 • เป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่นำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติ
  ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ MAI กำหนดไว้ ได้แก่ ขนาดของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว สัดส่วนการกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ประวัติและผลการดำเนินงาน กำไรสุทธิ ศักยภาพทางธุรกิจ เป็นต้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...