ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Initial Public Offering

    หุ้นเสนอขายต่อสาธารณะชน
  • การกระจายหุ้นของบริษัทมหาชนให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาด

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...