ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Gross Domestic Product

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
  • GDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งที่บ่งบอกถึงมูลค่าของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายทั้งหมดในประเทศในช่วงเวลาหนึ่ง เช่นหนึ่งปี โดยการคำนวณมูลค่า GDP มีวิธีคำนวณหลักๆ ที่นิยมอยู่ 2 วิธีคือ

    1) การคำนวณจากมูลค่าสินค้าและบริการ โดยดูจากฝั่งผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการ ซึ่งสินค้าที่ผลิตและถูกเก็บไว้ในโกดังก็นับใน GDP ด้วยเพราะถือว่าผลิตแล้ว

    2) การคำนวณจากมูลค่าสินค้าที่และบริการที่ถูกซื้อโดยแบ่งตามผู้บริโภค เช่นการบริโภคภาคครัวเรือน ภาครัฐบาล  การลงทุน รวมไปถึงการส่งออก (บริโภคโดยคนที่อยู่นอกประเทศไทย) และเนื่องจากมูลค่า GDP คำนวณจาก ปริมาณสินค้าและบริการ x ราคา ทำให้ GDP มีหน่วยเป็นบาท

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...