ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Greenshoe Option

  การเสนอขายหลักทรัพย์ส่วนเพิ่มโดยมีเงื่อนไขซื้อคืน
 • การให้สิทธิแก่ผู้รับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ในการขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ โดยจะซื้อคืนในภายหลังเมื่อหุ้นใหม่นั้น
  เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างเสถียรภาพของราคา มิให้ราคาหุ้นสูงเกินกว่าราคาจองซื้อมากเกินไป จนอาจไม่เป็นธรรมแก่บริษัท
  ผู้ออกหลักทรัพย์ หรือต่ำกว่าราคาจองซื้อจนทำให้ผู้ลงทุนไม่พอใจ และจากสิทธิในการซื้อคืนที่ช่วยสร้างความต้องการในตลาด จะมีผลต่อราคาหุ้นที่มีโอกาสจะปรับตัว
  สูงขึ้น กรณีที่ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้นเกินราคาจอง ผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นคืนจากบริษัท (ผู้ถือหุ้นเดิม) ในราคา
  จองซื้อ เพื่อชดเชยหุ้นในส่วนที่ขายมากเกินไปก่อนหน้า แทนที่จะซื้อคืนในตลาดหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียว

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...