ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Gearing Ratio

  เกียร์ริ่ง
 • อัตราส่วนของมูลค่าหุ้นแม่กับใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยแสดงให้เห็นถึงความแรงของตัวลูกวอร์แรนท์ โดยถ้า Gearing สูงจะแสดงให้เห็นถึงการที่ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิจะขึ้นสูงตามราคาหุ้นแม่

  สูตรในการคำนวณ

  ราคาปิดของราคาหุ้นแม่ x อัตราใช้สิทธิ์
             ราคาปิดของวอร์แรนท์

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...