ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Foreign Queue

    จำนวนหุ้นที่รอการโอน
  • จำนวนหุ้นที่รอการโอน ซึงจะเกิดขึ้นในกรณีที่มีผู้ลงทุนต่างประเทศถือหุ้นจนเต็มสัดส่วนข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว ดังนั้น หากมีผู้ลงทุนต่างประเทศต้องการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นอีก หุ้นเหล่านั้นจะถูกจัดให้อยู่ใน Queue รอจนกว่าหลักทรัพย์จะมีจำนวนหุ้นคงเหลือให้สามารถโอนได้

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...