ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Foreign Limit

    ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
  • สัดส่วนที่ผู้ลงทุนต่างประเทศ (ประกอบด้วยบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลซึ่งไม่ได้ใช้สัญชาติไทย) สามารถถือครองหุ้น และมีชื่อปรากฏบนหน้าทะเบียนได้ โดยกำหนดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนทั้งหมด

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...