ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Foreign Available

    จำนวนหุ้นต่างด้าวคงเหลือ
  • จำนวนหุ้นคงเหลือที่ผู้ลงทุนต่างประเทศสามารถถือครองได้

    ข้อมูลจาก
    www.tsi-thailand.org

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...