ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Fixed Income

    ตราสารหนี้
  • หุ้นที่ออกโดยองค์กรเอกชน หรือรัฐบาลซึ่งจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดไว้ ภายในกำหนดเวลาชำระคืนเงินต้นเมื่อครบอายุ

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...