ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Financial Advisor

  ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประกอบธุรกิจการให้บริการแก่บริษัทมหาชนจำกัด เกี่ยวกับคำปรึกษา ความเห็น และการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไป เช่น ในกรณีที่มีการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป การนำหุ้นเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ การควบรวมกิจการ การจัดทำแผนฟื้นฟูเพื่อแก้ไขสถานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทให้พ้นจากการเข้าข่าย
  ถูกเพิกถอนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...