ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Excluding Warrant

    ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...