ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Excluding Transferable Subscription Right

    ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ โอนสิทธิได้
  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...