ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

  • Equity Risk Premium

    อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยง
  • อัตราผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่นักลงทุน คาดหวังจากการลงทุนในตลาดหุ้น

  • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...