ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Earning Per Share

  กำไรสุทธิต่อหุ้น
 • ส่วนของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่แบ่งเฉลี่ยให้แก่หุ้นสามัญแต่ละหุ้น ซึ่งมีสูตรคำนวณดังนี้

                                   =      กำไรสุทธิต่อหุ้น

                กำไรสุทธิของบริษัท               
  จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้วของบริษัท  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...