ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Dividend Yield

  อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
 • เป็นตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ลงทุนทราบว่า หากลงทุนซื้อหุ้น ณ ระดับราคาตลาดในปัจจุบัน จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราคิดเป็นร้อยละเท่าไร จากราคาหุ้นที่ซื้อ ตัวอย่างเช่น บริษัท ก. จ่ายเงินปันผลในรอบปีที่ผ่านมาหุ้นละ 6.25 บาท และราคาตลาดของหุ้นในขณะนั้นเท่ากับ 125 บาท 
  อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสามารถคำนวณได้ดังนี้

   

    อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล    =

  เงินปันผลต่อหุ้น X 100
     ราคาตลาดของหุ้น

                                                           =

   6.25 X 100
        125

                                                           =

   5.00 %


  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...