ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Disclosure

  การเปิดเผยข้อมูล
 • บริษัทจดทะเบียนมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ซึ่งมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้ ซึ่งได้แก่

  -    ข้อมูลที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี เช่น งบการเงินรายไตรมาส งบการเงินประจำปี รายงานประจำปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

  -    ข้อมูลที่ต้องรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ เช่น การประกาศจ่ายหรืองดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มทุนหรือลดทุน การเข้าครอบงำกิจการอื่นหรือถูกครอบครองงำกิจการ 
  การประสบความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นต้น รวมถึงเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัย สำคัญ ต่อการตัดสินใจลงทุน ต่อการ
  เปลี่ยนแปลงในราคาหลักทรัพย์ และต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

  ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนต้องส่งข้อมูลผ่านระบบ Electronic Listed Companies Information Disclosure (ELCID) มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 
  จะได้เผยแพร่ข้อมูลที่กล่าวให้ผู้ลงทุนและสาธารณชนได้ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...