ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Depository Receipts

  ใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
 • ตราสารที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือที่จะได้รับผลตอบแทนทางการเงินเทียบเท่าหรืออ้างอิงกับผลตอบแทนทางการเงินที่ผู้ถือหลักทรัพย์อ้างอิงจะได้รับ โดยผู้ออกตราสารมีหรือจะมีการถือหลักทรัพย์อ้างอิงรองรับ โดยทั้งนี้ผู้ออกตราสาร คือ บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) 
  จะทำหน้าที่เป็นผู้เสนอขาย DR ให้แก่ผู้ลงทุน

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...