ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Depository Receipt

  ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
 • ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง เป็นตราสารที่ออกและเสนอขายโดย บริษัท สยามดีอาร์ จำกัด ผู้ลงทุนที่ถือใบแสดงสิทธิฯ ดังกล่าว จะได้รับ
  ผลประโยชน์ต่างๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Right) หรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน (Voting Right) ในการออกเสียงลงคะแนนนั้น ผู้ถือจะต้องมีสัญชาติไทย และออกเสียงลงคะแนนโดยผ่านบริษัท สยามดีอาร์ จำกัด เท่านั้น

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...