ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Delisting

  การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน
 • การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเกิดขึ้นได้หลายกรณี โดยบริษัทจดทะเบียนอาจขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจได้ กรณีนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนได้ เมื่อปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียน
  ประสบปัญหาการดำเนินงานจนทำให้ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานตกต่ำลง หรือเมื่อบริษัทไม่สามารถดำรงคุณสมบัติในการเป็นบริษัทจดทะเบียนได้ หรือบริษัทได้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ อันอาจมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสิทธิประโยชน์ หรือการตัดสินใจ
  ของผู้ลงทุน

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...