ปรับขนาดตัวอักษร

คำศัพท์เกี่ยวกับการเงิน

 • Customer Type

  การซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามประเภทผู้ลงทุน
 • ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการเผยแพร่ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ (ปริมาณและมูลค่าการซื้อขาย) โดยจำแนกตามกลุ่มของผู้ลงทุนเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ (Local Institutions) ผู้ลงทุนต่างประเทศ (Foreign Investors) และผู้ลงทุนบุคคลในประเทศ (Local Investors) โดยตลาดหลักทรัพยฯ จะเผยแพร่ข้อมูล
  ดังกล่าว ณ สิ้นวันทำการ ผ่านระบบบริการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ ระบบ SETSMART เว็บไซต์ www.set.or.th, www.mai.or.th และ www.settrade.com รวมทั้งวารสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

  ข้อมูลจาก
  www.tsi-thailand.org

 • คุณต้องการให้เพิ่มเติมคำอธิบายหรือไม่..?

ความคิดเห็น...